BREATHE|Smart Brugervejledning

Hvordan virker det?

BREATHE|Smart indeholder en nøjagtig laserpartikelsensor, som måler koncentrationer af skadelige partikler i luften omkring dig. Dette konverteres til et luftkvalitetsindeks og vises på skærmen, så du nemt kan se kvaliteten på den luft, du trækker vejret.

Kend din BREATHE|Smart

 

VIGTIGT - Oplad din BREATHE|Smart i 8 timer før første brug

Opladning af din skærm

BREATHE|Smart kan oplades ved hjælp af dock eller ved at sætte ladekablet direkte i enheden. Batteriopladningsindikatoren vises under opladning.

Uden opladningsstation - Sæt opladningskablet direkte i opladningsporten på skærmen.

Med opladningsstation - Sæt opladningskablet i dockingstationen og strømadapteren, og sæt derefter skærmen i docken.

 

Brug for første gang

Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at tænde for skærmen. Displayet viser skærmen SET TIME. Tryk på + / - for at indstille det aktuelle klokkeslæt, og tryk derefter på knappen HOME for at gemme.

Displayet viser skærmen SET DATE. Tryk på + / - for at indstille den aktuelle dato, og tryk derefter på HOME-knappen for at gemme.

Din BREATHE|Smart skærmen er nu klar til brug.

 

Knappen HJEM

Tryk på HOME-knappen fører dig tilbage til det forrige skærmbillede fra enhver menu. Det kan også bruges som en genvej til at aktivere nogle indstillinger.

 

 

HOME-skærmen

HOME-skærmen nås ved at trykke på HOME-knappen. Herfra kan du få adgang til alle indstillinger.

Tryk på skærmen for at vælge hver mulighed.

 

 

LUFTKVALITET

Dette er hovedskærmen og viser den aktuelle luftkvalitet. Farven på teksten på skærmen svarer til niveauet for sundhedsmæssig bekymring. LED-lysene på hver side lyser i de samme farver, hvis de er aktiveret, så du kan se den aktuelle luftkvalitet, selvom hoveddisplayet er slukket. De viste farver og beskrivelser er baseret på det amerikanske miljøbeskyttelsesagenturs luftkvalitetsindeks (AQI). AQI er en skala, der løber fra 0 til 500. Jo højere AQI-værdi, jo større er luftforurening, og jo større er sundhedsrisikoen.

AQI fortæller dig, hvor ren eller forurenet din luft er, og hvilke tilknyttede sundhedseffekter der kan være en bekymring for dig. AQI fokuserer på sundhedseffekter, du kan opleve inden for få timer eller dage efter indånding af forurenet luft. For mere information om AQI, se https://airnow.gov

Forsøg at minimere din eksponering for forurening:

 • Begræns fysisk aktivitet, når luftforurening er høj.

 • Skift din rute. Eksponeringen kan reduceres med op til 50% ved blot at tage en side- eller baggade.

 • Hvis du er indendørs, skal du åbne vinduer. Dette kan virke modsat intuitivt, men undertiden kan luftforureningen være værre end udendørs.

AQI niveauer på BREATHE|Smart

 

HISTORIE

BREATHE|Smart gemmer din eksponeringshistorik i op til 30 dage. Disse oplysninger kan vises som de faktiske data eller som en graf. Dataene gemmes i 3 tidsperioder, den aktuelle dag, de foregående 5 dage og de foregående 30 dage.

 

 

BREATHE | Score

BREATHE | Score er en langsigtet måde at overvåge din eksponering for luftforurening. Den opdateres hver time med et gennemsnit af din tidligere eksponering på 12 timer. Partituret starter ved 50 og ændres hver time afhængigt af niveauet på PM2.5 målt i den foregående periode.

Jo bedre luft du er udsat for, jo højere er score. Prøv at få det til 100.

 

Din nuværende BREATHE | Score vises også på hovedskærmen AIR QUALITY. Andelen af ​​den grønne cirkel, der vises, viser den aktuelle score, f.eks.

 

INDSTILLINGER

1) SPROG
Sådan ændres visningssproget:
 • Presse INDSTILLINGER derefter SPROG.
 • Vælg det ønskede sprog. Rul op og ned for at se alle indstillinger.
 • Den valgte indstilling bliver fremhævet. f.eks ENGELSK.
 • Tryk på HOME-knappen for at gemme indstillingen.

 

2) VIS LYSNING OG TID
Skærmens lysstyrke og hvor lang tid skærmen forbliver på kan justeres. Begge indstillinger påvirker batteriets levetid. For at ændre skærmens lysstyrke:
 • Presse INDSTILLINGER derefter DISPLAY derefter LYS.
 • Træk skyderen til venstre og højre for at indstille skærmens lysstyrke.
 • Presse FORSIDE knappen for at gemme indstillingen.

For at ændre den tid, displayet forbliver på:

 • Presse INDSTILLINGER derefter DISPLAY derefter TIMEOUT.

 • Træk skyderen til venstre og højre for at indstille antallet af sekunder, som skærmen skal forblive på.

 • Presse FORSIDE knappen for at gemme indstillingen.

Timeout-funktionen er deaktiveret, når enheden er docket

 

3) TID & DATO
Sådan indstilles tiden:
 • Presse INDSTILLINGER derefter TIME.

 • Tryk på + / - for at indstille det rigtige tidspunkt.

 • Presse FORSIDE knappen for at gemme indstillingen.

Sådan indstilles datoen:

 • Presse INDSTILLINGER derefter INFORMATION.

 • Tryk på + / - for at indstille den rigtige dato.

 • Presse FORSIDE knappen for at gemme indstillingen.

   

4) ALARM VOLUME OG AKTIVERINGSNiveau
Sådan indstilles alarmvolumen:
 • Presse INDSTILLINGER derefter ALARM derefter VOLUME.

 • Træk skyderen til venstre og højre for at indstille alarmvolumen.

 • Presse FORSIDE knappen for at gemme indstillingen.

Sådan indstilles aktiveringsniveauet:

 • Presse INDSTILLINGER derefter ALARM derefter AKTIVERINGSNiveau.

 • Vælg det forureningsniveau, som alarmen aktiveres på. Rul op og ned for at se alle indstillinger.

 • Presse FORSIDE knappen for at gemme indstillingen.

 

 

5) NAT-MODUS
Når Nattilstand er aktiveret, slukkes LED-sidelysene, og skærmen dæmpes.

Sådan slås eller slukker du nattilstand:

 • Presse INDSTILLINGER derefter NAT NATUR.

 • Type ON or SLUKKET

 • Presse FORSIDE knappen for at gemme indstillingen.

Det halvmåne symbol vises på hoveddisplayet. Denne funktion kan også aktiveres ved at trykke på FORSIDE knappen tre gange.

 

6) LED-INDIKATORPANELER
LED-sidepanelerne giver en alternativ indikation af luftforureningsniveauerne ved at lyse den relevante farve. Disse kan deaktiveres for at forbedre batteriets ydelse.

Sådan tændes eller slukkes LED-panelerne:

 • Presse INDSTILLINGER derefter SIDELYS.

 • Type ON or SLUKKET

 • Presse FORSIDE knappen for at gemme indstillingen.

 

7) FABRIKTINSTILLING
Brug dette, hvis du vil gendanne enhedens fabriksindstillinger. Bemærk, at alle data vil blive slettet og ikke kan gendannes.
 • Presse INDSTILLINGER derefter GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER derefter JA.

 • Presse JA. NULSTIL ENHED at bekræfte.

Monitoren nulstilles nu tilbage til fabriksindstillingerne.

 

Brug af STRAP | SMART

Den medfølgende stropp kan bruges til at montere skærmen til cykler, barnevogne, buggies og klapvogne osv.

 

Ved brug af BREATHE|Smart hjemme
Indendørs luftforurening kan være værre end udenfor, selv i byområder. Brug BREATHE|Smart derhjemme for at måle indendørs luftforurening og blive underrettet, når du har behov for at ventilere.


Ved brug af BREATHE|Smart uden for
Dette er et følsomt produkt og er ikke designet til fast installation udendørs. Monitoren trækker luft ind i indløbet og gennem sensoren for at måle koncentrationer af partikler. Det er derfor ikke vandtæt, bliver ikke vådt eller opbevares under fugtige forhold, da dette kan skade monitoren. Brug med et integreret klips til at feste på tøj eller tasker eller med medfølgende rem på cykler og barnevogne.


Sikkerhed og håndtering
 • Denne enhed kan ikke betjenes af brugeren, adskilles ikke.

 • Tab ikke enheden fra højden eller påfør sagen højt, da dette kan forårsage skade.

 • Opbevares på et køligt, tørt sted, når det ikke er i brug.

 • Dette produkt er ikke vandtæt, bliver ikke vådt.

 • Hvis skærmen eller docken bruges på en ikke specificeret måde, kan beskyttelsen, som udstyret leverer, blive forringet.

Denne enhed indeholder en klasse 2-laser. Modtagelse af øjeneksponering fra en klasse 2 laserstråle, enten ved et uheld eller som et resultat af misbrug, vil normalt ikke resultere i kvæstelser på grund af den naturlige modvilje. Dette får individer til at blinke og afværge hovedet og dermed afslutte øjeneksponeringen. Gentagen, bevidst eksponering for laserstrålen kan føre til øjenskade.

 

Fejlfinding
Hvis du oplever problemer med din skærm, kan den muligvis genstartes. For at genstarte skærmen skal du trykke på HOME-knappen og holde den nede i 10 sekunder og derefter slippe. Monitoren genstarter nu og skal fungere normalt. Dette sletter ikke dine historiedata eller indstillinger.

Hvis du stadig oplever problemer, skal du kontakte kundesupport ved at e-maile support@breathe-tech.com