BREATHE|Smart 2 Brugervejledning

Hvordan virker det?

BREATHE|Smart 2 indeholder en nøjagtig laserpartikelsensor, der måler koncentrationer af skadelige partikler i luften omkring dig. Dette konverteres til et luftkvalitetsindeks og vises på skærmen, så du nemt kan se kvaliteten på den luft, du trækker vejret.

Kend din BREATHE|Smart 2

BREATHE|Smart 2

VIGTIGT - Oplad din BREATHE|Smart 2 i 8 timer før første brug

Opladning af din skærm

BREATHE|Smart 2 kan oplades ved hjælp af dock eller ved at sætte ladekablet direkte i enheden. Batteriopladningsindikatoren vises under opladning.

Uden opladningsstation - Sæt opladningskablet direkte i opladningsporten på skærmen.

Med opladningsstation - Sæt opladningskablet i dockingstationen og strømadapteren, og sæt derefter skærmen i docken.

Brug for første gang

Tryk på HOME-knappen og hold den nede for at tænde skærmen. Efter opstartssekvensen viser skærmen skærmen 'Indstil tid'. Tryk på + / - for at indstille det aktuelle klokkeslæt, og vælg derefter AM eller PM. Tryk på HOME-knappen for at gemme.

ÅND Smart 2

Displayet viser derefter skærmen 'Indstil dato'. Tryk på + / - for at indstille den aktuelle dato, og tryk derefter på HOME-knappen for at gemme indstillingerne.

ÅND Smart 2

Din BREATHE|Smart 2 skærmen er nu klar til brug.

Knappen HJEM

Tryk på HOME-knappen fører dig tilbage til det forrige skærmbillede fra enhver menu. Det kan også bruges som en genvej til at aktivere nogle indstillinger.

ÅND Smart 2

For at slukke for skærmen skal du trykke på HOME-knappen og holde den nede fra en hvilken som helst skærm og vælge YES.

HOME-skærmen

HOME-skærmen nås ved at trykke på HOME-knappen. Herfra kan du få adgang til alle indstillinger.

Tryk på skærmen for at vælge hver mulighed.

ÅND Smart 2

LUFTKVALITET

Dette er hovedskærmen og viser den aktuelle luftkvalitet. Monitoren kan enten vise luftkvalitetsindekset (AQI) eller den faktiske koncentration af partikler. Dette kan ændres i menuen 'Indstillinger'.

De viste farver og beskrivelser er baseret på det amerikanske miljøbeskyttelsesagenturs luftkvalitetsindeks (AQI). AQI fortæller dig, hvor ren eller forurenet din luft er, og hvilke tilknyttede sundhedseffekter der kan være et problem for dig. Det fokuserer på helbredseffekter, du kan opleve inden for et par timer eller dage efter indånding af forurenet luft. Jo højere AQI-værdi, jo større er luftforureningens niveau, og jo større er sundhedsrisikoen.

Luftkvalitetsindeks (AQI)

AQI

For mere information om AQI, se https://airnow.gov

PM2.5 Koncentration
Når denne indstilling er valgt, viser displayet koncentrationen af ​​PM2.5, der er givet i mikrogram (en milliontedel af et gram) pr. Kubikmeter luft eller µg / m3. Jo højere antal, der vises på enheden, desto højere er mængden af ​​dødelige partikler i luften, der kan være skadelig for dine lunger.

AQI tændt BREATHE|Smart

Forsøg at minimere din eksponering for forurening:

 • Begræns fysisk aktivitet, når luftforurening er høj.

 • Skift din rute. Eksponeringen kan reduceres med op til 50% ved blot at tage en side- eller baggade.

 • Hvis du er indendørs, skal du åbne vinduer. Dette kan virke modsat intuitivt, men undertiden kan luftforureningen være værre end udendørs.

HISTORIE

BREATHE|Smart 2 gemmer din eksponeringshistorik i op til 30 dage. Disse oplysninger kan vises som resumédata eller plottes som en graf. Dataene gemmes i 3 tidsperioder, den aktuelle dag, de foregående 7 dage og de foregående 30 dage.

ÅND Smart

'Aktiv tid' er antallet af timer og minutter, som skærmen har været aktiv i tidsperioden.

BREATHE | Score

BREATHE | Score er en langsigtet måde at overvåge din eksponering for luftforurening. Den opdateres hver time med et gennemsnit af din eksponering i løbet af den foregående time. Jo bedre luft du er udsat for, jo højere er score. Resultatet starter ved 50, prøv at få det til 100.

ÅND Smart

Din nuværende BREATHE | Score vises også på hovedskærmen AIR QUALITY. Procentdelen af ​​den viste grønne cirkel angiver den aktuelle score, f.eks.

INDSTILLINGER

1) SPROG
Sådan ændres visningssproget:
 • Tryk Indstillinger derefter Sprog.
 • Vælg det ønskede sprog. Rul op og ned for at se alle indstillinger.
 • Den valgte indstilling bliver fremhævet. f.eks Engelsk.
 • Tryk Forside knappen for at gemme indstillingen.

2) VIS LYSNING OG TID
Skærmens lysstyrke og hvor lang tid skærmen forbliver på kan justeres. Begge indstillinger påvirker batteriets levetid. For at ændre skærmens lysstyrke:
 • Tryk Indstillinger derefter Skærm derefter Lysstyrke.
 • Træk skyderen til venstre og højre for at indstille skærmens lysstyrke.
 • Tryk Forside knappen for at gemme indstillingen.

ÅND Smart

For at ændre den tid, displayet forbliver på:

 • Tryk Indstillinger derefter Skærm derefter Tiden er gået.
 • Træk skyderen til venstre og højre for at indstille antallet af sekunder, som skærmen skal forblive på.
 • Timeout kan deaktiveres, så displayet forbliver tændt; træk skyderen til 'Fra' position helt til højre
 • Tryk Forside knappen for at gemme indstillingen.

   Timeout-funktionen er deaktiveret, når enheden er docket

   3) TID & DATO
   Sådan indstilles tiden:
   • Tryk Indstillinger derefter Tid og dato derefter Indstil tid.
   • Tryk på + / - for at indstille det rigtige tidspunkt.
   • Type AM or PM.
   • Tryk Forside knappen for at gemme indstillingen.

    Sådan indstilles datoen:

    • Tryk Indstillinger derefter Tid og dato derefter Indstil dato.
    • Tryk på + / - for at indstille den rigtige dato.
    • Tryk Forside knappen for at gemme indstillingen.
    Tidsformatet kan vises som enten 24 timer eller AM / PM, og datoformatet kan vises som MM DD YY eller DD MM YY.

    Disse kan ændres i Tid og dato menu.

     4) ALARM VOLUME OG AKTIVERINGSNiveau
     Sådan indstilles alarmvolumen:
     • Tryk Indstillinger derefter Alarm derefter Bind.
     • Træk skyderen til venstre og højre for at indstille alarmvolumen.
     • Tryk Forside knappen for at gemme indstillingen.

      Sådan indstilles aktiveringsniveauet:

      • Tryk Indstillinger derefter Alarm derefter Aktiveringsniveau.
      • Vælg det forureningsniveau, som alarmen aktiveres på. Rul op og ned for at se alle indstillinger.
      • Tryk FORSIDE knappen for at gemme indstillingen.

       5) NAT-MODUS
       Når Nattilstand er aktiveret, slukkes LED-sidelysene, og skærmen dæmpes.

       Sådan slås eller slukker du nattilstand:

       • Tryk Indstillinger derefter night-indstilling.
       • Type On or af.
       • Tryk Forside knappen for at gemme indstillingen.

        Det halvmåne symbol vises på hoveddisplayet. Denne funktion kan også aktiveres ved at trykke på Forside knappen tre gange.

        6) SIDELYS
        De oplyste sidepaneler giver en alternativ indikation af luftforureningsniveauerne ved at lyse den relevante luftkvalitetsindeksfarve. Disse kan deaktiveres for at forbedre batteriets ydelse.

        Sådan tændes eller slukkes LED-panelerne:

        • Tryk Indstillinger derefter Sidelygter.
        • Type On or af.
        • Tryk Forside knappen for at gemme indstillingen.

         7) SKÆRMEDDELELSER
         Rådgivningsmeddelelserne på skærmen kan deaktiveres
         Sådan slås eller slukkes skærmmeddelelserne:
         • Tryk Indstillinger derefter Beskeder.
         • Type On or af.
         • Tryk Forside knappen for at gemme indstillingen.

         8) MÅLING AF LUFTKVALITETSVISNING
         Luftkvaliteten kan vises som luftkvalitetsindeks (AQI) eller partikelmateriale-koncentration i mikrogram (en milliondel af et gram) pr. Kubikmeter luft eller µg / m3.
         Sådan vælges den mål, der skal vises:
         • Tryk Indstillinger derefter PM / AQI.
         • Type PM or AQI
         • Tryk Forside knappen for at gemme indstillingen.

         9) FABRIKTINSTILLING
         Brug dette, hvis du vil gendanne enhedens fabriksindstillinger. Bemærk, at alle data vil blive slettet og ikke kan gendannes.
         • Tryk INDSTILLINGER derefter GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER derefter JA.
         • Tryk JA. NULSTIL ENHED at bekræfte.

          Monitoren nulstilles nu tilbage til fabriksindstillingerne.

          Brug af monteringsbeslaget

          Den medfølgende stropp kan bruges til at montere skærmen til cykler, barnevogne, buggies og klapvogne osv.

          Ved brug af BREATHE|Smart 2 derhjemme
          Indendørs luftforurening kan være værre end udenfor, selv i byområder. Brug BREATHE|Smart 2 derhjemme for at måle indendørs luftforurening og blive underrettet, når du har behov for at ventilere.


          Ved brug af BREATHE|Smart 2 udenfor
          Dette er et følsomt produkt og er ikke designet til fast installation udendørs. Monitoren trækker luft ind i indløbet og gennem sensoren for at måle koncentrationer af partikler. Det er derfor ikke vandtæt, bliver ikke vådt eller opbevares under fugtige forhold, da dette kan skade monitoren.

          Sikkerhed og håndtering
          • Denne enhed kan ikke betjenes af brugeren, adskilles ikke.

          • Tab ikke enheden fra højden eller påfør sagen højt, da dette kan forårsage skade.

          • Opbevares på et køligt, tørt sted, når det ikke er i brug.

          • Dette produkt er ikke vandtæt, bliver ikke vådt.

          • Hvis skærmen eller docken bruges på en ikke specificeret måde, kan beskyttelsen, som udstyret leverer, blive forringet.

          Denne enhed indeholder en klasse 2-laser. Modtagelse af øjeneksponering fra en klasse 2 laserstråle, enten ved et uheld eller som et resultat af misbrug, vil normalt ikke resultere i kvæstelser på grund af den naturlige modvilje. Dette får individer til at blinke og afværge hovedet og dermed afslutte øjeneksponeringen. Gentagen, bevidst eksponering for laserstrålen kan føre til øjenskade.

          Fejlfinding
          Hvis du oplever problemer med din skærm, kan den muligvis genstartes. For at genstarte skærmen skal du trykke på og holde den nede Forside knappen i 10 sekunder, slip derefter. Monitoren genstarter nu og skal fungere normalt. Dette sletter ikke dine historiedata eller indstillinger.

          Hvis du stadig oplever problemer, skal du kontakte kundesupport ved at e-maile support@breathe-tech.com.